Genusfrågor i skolan

Forskning om genus och genusfrågor kan bedrivas på en rad olika sätt och inom många olika områden. Vissa väljer att fokusera på hur vuxna påverkas av genusnormer, medan andra väljer att forska om målgruppen barn i skolåldern. Ofta är det under den här perioden som könsroller börjar synas och befästas bland människor. Genom att bedriva undersökningar med ett genusperspektiv på förskola och skola kan forskare beskriva hur kön spelar roll redan bland tidiga åldrar. Hur gör man skillnad på flick- och pojkbarn på förskolan genom exempelvis klädsel? Behandlas barnen olika beroende på vilket juridiskt kön de tillhör? Uppmuntras de också till olika beteenden eller aktiviteter? Detta är bara några frågeställningar inom genusfrågor som är relevanta bland barn på förskolan. Genusroller i samhället befästs på många olika sätt; vi lär oss från föräldrar och lärare, men också av andra samhällsaktörer, exempelvis reklam, internet, filmer och böcker. Att bedriva forskning ur ett genusperspektiv på förskola och skola är med andra ord bara ett av alla möjliga sätt att närma sig genusrelaterade normer i samhället på.

(Visited 303 times, 1 visits today)